Roll of Honour


  Academic Batch

  Name of the Student

  Percentage / CGPA

  2008 - 2012

  K. KRISHNA PHANENDRA

  81.00

  2009 - 2013

  V.MANIDEEP

  81.91

  2010 - 2014

  M.DHARANI

  82.49

  2011 - 2015

  V.VENKATA PRAVALLIKA

  80.42

  2012 - 2016

  G.PUSHPALATHA

  82.12

  2013 - 2017

  P.REVATHI

  77.40

  2014 - 2018

  B.HARIKA

  80.74

  2015 - 2019

  K.DIVYA

  72.45

  2016 - 2020

  K.BHARATH KUMAR

  8.15

  2017 - 2021 I.HARIDHAR VARMA 8.59